KOSZTY REZYGNACJI

Bez względu na to gdzie się wybierasz, najważniejsze jest bezpieczeństwo i zabezpieczenie finansowe. Zakup odpowiednie ubezpieczenie podróżne i ciesz się spokojnym urlopem…

Mężczyzna oglądający portfel

Wakacyjnapolisa.pl radzi…

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży – co to jest?

Wybór odpowiedniej polisy nie zawsze jest łatwy. Brak wiedzy na temat ubezpieczenia może kosztować nas wiele pieniędzy. Co powinniśmy wiedzieć, zanim zdecydujemy się na ubezpieczenie od rezygnacji z podróży? Co oferuje nam taka polisa i dla kogo jest przeznaczona? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki jest niezwykle przydatne i może pomóc zaoszczędzić nie tylko wiele stresu, ale i pieniędzy. Przed jego wykupieniem warto jednak zapoznać się z najważniejszymi informacjami na jego temat. Jak wybrać to najlepsze? Ile za nie zapłacimy? Kiedy zostanie nam wypłacone, a kiedy nie? Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania, które ułatwią podjęcie decyzji o wyborze polisy.

OBLICZ SKŁADKĘ UBEZPIECZENIA »

1. Co obejmuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdów obejmuje wszelkie koszty, jakie ubezpieczony musi ponieść w związku z odwołaniem podróży. W przypadku większości ubezpieczycieli są to:

Rezygnacja z wycieczki, z udziału w konferencjach, szkoleniach, imprezach masowych i turystycznych – w przypadku, kiedy z powodów uwzględnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dojdzie do rezygnacji z wycieczki, towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci koszty poniesione z tytułu zerwania umowy z biurem podróży.

Przykład: Tydzień przed podróżą skradziono nam paszport, bez którego nie możemy wyjechać na zaplanowany urlop. W takiej sytuacji polisa ochroni nas przed utratą pieniędzy, spowodowaną odstąpieniem od uczestnictwa w wycieczce.

Anulacja biletów i rezerwacji noclegów – ubezpieczenie od rezygnacji stanowi również ochronę w sytuacji, kiedy konieczne jest anulowanie biletów lotniczych, autokarowych, promowych lub kolejowych. Będzie przydatne także wtedy, gdy anulowana zostanie dokonana wcześniej rezerwacja noclegu.

Przykład: Z niezależnych od nas powodów musieliśmy odwołać rezerwację biletu lotniczego. Posiadając właściwą polisę, ubezpieczyciel zabezpieczy nas przed stratą pieniędzy.

Przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej – jeśli z uzasadnionych i uznanych przez ubezpieczyciela powodów dalsze uczestnictwo w wyjeździe nie jest możliwe, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do pokrycia wszelkich kosztów przerwania podróży.

Przykład: Podczas wyjazdu dowiadujemy się, że nasz bliski poważnie zachorował. Jeśli wykupiliśmy odpowiednią polisę, możemy przerwać urlop i wrócić do kraju, nie tracąc niewykorzystanych pieniędzy. W takiej sytuacji ubezpieczyciel zwróci nam nie tylko koszty świadczeń, które nie zostały wykorzystane z powodu rezygnacji, lecz również koszty powrotu do domu.

Zmiany związane z rezygnacją dokonaną przez współuczestnika podróży – jeśli osoba, która miała towarzyszyć nam podczas podróży, zrezygnuje z wycieczki z powodów objętych polisą, ubezpieczyciel zwróci nam wszelkie koszty poniesione w związku z wynikającymi z tego zdarzenia zmianami.

Przykład: Nasz partner uległ wypadkowi kilka dni przed wyjazdem, w związku z czym nie mógł towarzyszyć nam w zaplanowanej wcześniej podróży. Jeśli mamy wykupione ubezpieczenie od rezygnacji, polisa pokryje między innymi koszt zmiany rezerwacji z pokoju dwuosobowego na jednoosobowy.

2. Kiedy można zrezygnować z podróży?

Ubezpieczyciel zwróci koszty wynikające z odwołania lub przerwania podróży jedynie wtedy, gdy powodem rezygnacji będzie sytuacja nieprzewidziana i niezależna od ubezpieczonego. Informacje o tym, co zalicza się do takich sytuacji, znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) każdego z towarzystw. Najczęstsze powody, które uprawniają do skorzystania z polisy od kosztów rezygnacji to:

Nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek – dotyczy to nie tylko samego ubezpieczonego, ale także osób mu bliskich i współuczestników wycieczki. W przypadku zachorowania, musi być ono nierokujące wyzdrowieniem do czasu planowanej podróży.

Przykład: Tuż przed planowanym przez nas urlopem, nasz partner, z którym mieliśmy wyjechać w podróż, bierze udział w wypadku, w wyniku którego poważnie ucierpiał i musi pozostać w szpitalu przez dłuższy czas. To sytuacja, w której możemy ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z rezygnacją z wycieczki.

Komplikacje związane z ciążą – jeśli są nagłe i nastąpiły po zawarciu umowy wyjazdu. Podobnie jak w przypadku nagłej choroby, dotyczy to nie tylko osoby ubezpieczonej, ale także osób bliskich i współuczestników wycieczki.

Przykład: Kilka dni przez podróżą, z powodów od nas niezależnych, występują u nas powikłania ciążowe, które uniemożliwiają wyjazd. W takiej sytuacji koszty rezygnacji z wycieczki zostaną nam zwrócone.

Zgon – w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, polisa pokrywa koszty związane z zerwaniem umowy dotyczącej wyjazdu, nawet wtedy, gdy do zdarzenia doszło w wyniku przewlekłej choroby. W przypadku śmierci osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, polisa ubezpieczyciel pokryje koszty rezygnacji, jeśli do zdarzenia doszło w okresie maksymalnie od 60 (w zależności od ubezpieczyciela 45-60) dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu.

Przykład: Osoba, która miała współuczestniczyć w planowanej przez nas podróży, umiera w wyniku nagłego wypadku na miesiąc przed wyjazdem. W takim przypadku polisa pokryje koszty rezygnacji.

Kradzież dokumentów – rezygnacja z wycieczki jest uzasadniona również wtedy, gdy przed wyjazdem, w wyniku udokumentowanej kradzieży, stracimy dokumenty niezbędne do odbycia podróży (paszport, wiza, dowód osobisty).

Przykład: Tydzień przed planowanym urlopem zostajemy okradzeni z dokumentów, w tym wizy wyjazdowej, która jest nam niezbędna podczas wycieczki. Jeśli jesteśmy ubezpieczeni od rezygnacji z wyjazdu, nie poniesiemy kosztów odstąpienia od umowy z biurem podróży.

Poważne zdarzenie losowe – wszelkie nagłe zdarzenia, które są niezależne od ubezpieczonego i wymagają jego obecności w miejscu zamieszkania. Są to na przykład: włamanie, zalanie, huragan, czy pożar. Należy jednak pamiętać, że ich wystąpienie może mieć miejsce w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę wyjazdu.

Przykład: Trzy dni przed zaplanowaną podróżą w nasze mieszkanie zostaje poważnie zalane. W związku z koniecznością naprawienia szkody, jesteśmy zmuszeni przez dłuższy czas pozostać na miejscu. W takiej sytuacji ubezpieczenie uchroni nas przed koniecznością opłaty za odwołanie wyjazdu.

Utrata pracy – zarówno przez ubezpieczonego, jak i współuczestnika wyjazdu. To przypadek wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (poza wypowiedzeniem z winy pracownika).

Przykład: Z przyczyn od nas niezależnych, tydzień przed urlopem zostajemy zwolnieni z dotychczasowego miejsca pracy. W takim przypadku koszty odstąpienia od umowy wyjazdu pokryje ubezpieczyciel.

Inne przykłady powodów odwołania wyjazdu, które większość towarzystw ubezpieczeniowych uznaje za podstawę do wypłaty odszkodowania, to między innymi:

 • Otrzymanie obowiązkowego wezwania do sądu.
 • Ustalenie przez szkołę lub uczelnię wyższą terminu egzaminu warunkowego, który umożliwia kontynuację nauki.
 • Wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy (w przypadku osób wcześniej bezrobotnych).
 • Wyznaczenie terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ.
 • Nagłe zdarzenie losowe w miejscu pracy, w którym osoba ubezpieczona jest pracodawcą.
 • Reakcja alergiczna na obowiązkowe szczepienie przed podróżą.

3. Jak można ubiegać się o zwrot kosztów rezygnacji z podróży?

Aby otrzymać zwrot kosztów wynikających z rezygnacji lub przerwania wycieczki, osoba ubezpieczona musi w trybie natychmiastowym powiadomić biuro podróży o konieczności zerwania umowy (nie później niż w ciągu 48 godzin od wystąpienia zdarzenia, które tę konieczność spowodowało). Informacja ta powinna zostać przekazana w formie pisemnej.

Ubezpieczony zobowiązany jest również powiadomić o rezygnacji ubezpieczyciela, w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Do zgłoszenia ubezpieczony powinien dołączyć wszelkie dokumenty niezbędne przy ocenie zasadności sygnalizowanego roszczenia, takie jak na przykład:

 • Umowa z biurem podróży.
 • Bilet wraz z kopią obowiązujących warunków uczestnictwa w podróży.
 • Oświadczenie dotyczące odwołania podróży, poręczone przez organizatora.
 • Potwierdzenie opłacenia kosztów wyjazdu.
 • Potwierdzenie kwoty zwrotu sporządzone przez organizatora.
 • Dokumentację lekarską.
 • Potwierdzenie od pracodawcy o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim.
 • Inną dokumentację potwierdzającą konieczność i zasadność rezygnacji.

W przypadku konieczności przerwania uczestnictwa w wycieczce, osoba ubezpieczona zobowiązana jest w ciągu 48 godzin od zdarzenia, które tę konieczność powoduje, poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela. Co ważne, musi to nastąpić nie później niż przed udaniem się ubezpieczonego w podróż powrotną.

4. Kiedy nie otrzyma się zwrotu za kosztów rezygnacji z podróży (wyłączenia według OWU)?

Tak jak w przypadku innych ubezpieczeń, polisa chroniąca przed kosztami rezygnacji z podróży zawiera w sobie pewne wyłączenia. Nie jest możliwe otrzymanie odszkodowania w sytuacji, kiedy powód odwołania wycieczki jest subiektywny (zmiana planów, chęć zmiany terminu wyjazdu) lub gdy wynika on z zachowania lub zaniedbania ze strony osoby ubezpieczonej. Dokładne warunki wyłączeń w ubezpieczeniu od rezygnacji znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Wśród najczęstszych powodów odmowy wsparcia ze strony ubezpieczyciela znaleźć możemy takie sytuacje jak:

Zdarzenia, do których doszło pod wpływem alkoholu lub narkotyków – wszelkie przypadki, kiedy rezygnacja w wykupionego wcześniej wyjazdu jest skutkiem działań, podczas których osoba ubezpieczona pozostawała pod wpływem środków odurzających.

Przykład: Kilka dni przed podróżą łamiemy nogę w wyniku wypadku, do którego doszło po spożyciu przez nas alkoholu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel nie pokryje kosztów rezygnacji z wycieczki.

Nieprzestrzegane zaleceń lekarza – wyłączenie obejmuje również sytuacje, w których powód odstąpienia jest związany z niezastosowaniem się do zaleceń lekarskich lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarza.

Przykład: W związku z niedawno przebytą chorobą, lekarz zalecił nam przyjmowanie konkretnych leków. Nie przyjmowaliśmy ich jednak, przez co stan naszego zdrowia pogorszył się na tyle, że uniemożliwiło to zaplanowany wcześniej wyjazd. Taki przypadek nie nakłada na ubezpieczyciela konieczności zwrotu kosztów, jakie poniesiemy w wyniku odstąpienia od umowy.

Popełnienie przestępstwa – za nieuzasadniony powód uznaje się również takie zdarzenia, do których doszło wskutek złamania prawa przez ubezpieczonego.

Przykład: Przed planowanym urlopem jesteśmy sprawcami wypadku, w którym ucierpiały inne osoby. Kiedy doszło do wypadku, jechaliśmy z niedozwoloną prędkością oraz nie przestrzegaliśmy zasad ruchu drogowego. Odwołanie podróży będące skutkiem takiego działania nie podlega ubezpieczeniu i wszelkie związane z nim koszty będziemy musieli ponosić samodzielnie.

Udział w rozruchach, zamieszkach i aktach terroryzmu – ubezpieczyciel nie pokryje kosztów rezygnacji, jeśli będzie ona spowodowana świadomym i dobrowolnym udziałem osoby ubezpieczonej w powyższych wydarzeniach.

Przykład: W skutek udziału w nielegalnym strajku doznaliśmy urazu, który wymaga interwencji medycznej i hospitalizacji, uniemożliwiając nam wyjazd w planowanym terminie. Taki przypadek zdejmuje odpowiedzialność za ponoszenie kosztów odwołania z towarzystwa ubezpieczeniowego.

Choroby przewlekłe – w większości przypadków wyłączeniem objęta jest również rezygnacja z podróży spowodowana chorobą przewlekłą lub taką, która została zdiagnozowana przed wykupieniem ubezpieczenia. Do chorób przewlekłych zaliczamy te o charakterze trwałym, wymagające stałego nadzoru medycznego oraz leczenia (nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba wieńcowa, nowotwory, przewlekłe choroby układu oddechowego, niewydolność serca, cukrzyca). Należy jednak pamiętać o możliwości wykupienia rozszerzenia ochrony na tę okoliczność.

Przykład: Chorujemy na nadciśnienie tętnicze, w wyniku czego nasz stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Lekarz zaleca nam odwołanie wyjazdu i poddanie się hospitalizacji. Jeśli w takiej sytuacji zrezygnujemy z podróży, nie wykupując wcześniej odpowiedniego rozszerzenia polisy, będziemy musieli samodzielnie ponieść koszty odstąpienia od umowy z biurem podróży.

Odpowiedzialność biura podróży – jeśli odwołanie lub zmiana terminu wycieczki wynika z winy organizatora. Podobnie jeśli organizator ogłosi upadłość lub nie dotrzyma warunków zawartych w umowie.

Przykład: Niedługo przed wyjazdem dowiadujemy się, że biuro podróży, w którym wykupiliśmy wycieczkę, ogłosiło upadłość. W takiej sytuacji zwrot poniesionych kosztów nie leży po stronie ubezpieczyciela. W takiej sytuacji należy zwrócić się do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku opłacenia podróży kartą kredytową, warto dowiedzieć się więcej również o usłudze chargeback.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokrywa kosztów rezygnacji także wtedy, kiedy jest ona związana z:

 • Zaburzeniami umysłowymi lub emocjonalnymi.
 • Zaniedbaniem otrzymania właściwych szczepień koniecznych przed wyjazdem.
 • Porodem, który miał miejsce po 32. tygodniu ciąży.
 • Innym zdarzeniem zaistniałym przed wykupieniem ubezpieczenia.

5. Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne od kosztów rezygnacji z podróży?

Tak jak w przypadku innych polis, cena ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży jest uzależniona od wielu czynników. To, ile wyniesie, zależy między innymi od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, kwoty ubezpieczenia, terminu i regionu wyjazdu, liczby podróżujących osób oraz wykupienia dodatkowych opcji. Pełna kwota ubezpieczenia ustalana jest najczęściej w oparciu o przeliczenie całkowitej wartości wycieczki oraz określenie ryzyka rezygnacji.

Koszt uzależniony będzie także od tego, czy ubezpieczenie wykupimy w samym biurze podróży (razem z wycieczką), czy w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych (oferują je na przykład AXA, Warta, Signal Iduna, Allianz, ERV czy TU Europa). W pierwszej opcji cena może być niższa, jednak często wiąże się to z okrojonym zabezpieczeniem. W przypadku towarzystw ubezpieczeniowych zakres polisy może okazać się o wiele szerszy. Koszt polisy dla jednej osoby zazwyczaj waha się w granicach 10-15zł wzwyż. Należy również pamiętać, że polisę na rezygnację z wycieczki można wykupić samodzielnie, lub jako rozszerzenie standardowego ubezpieczenia turystycznego.

Dokładną cenę konkretnego ubezpieczenia można obliczyć w naszym kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na wakacyjnapolisa.pl. Pomoże on nie tylko zapoznać się z kosztami danej polisy, lecz także porównać między sobą oferty wielu ubezpieczycieli, co ułatwi wybór tej najbardziej korzystnej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

6. Czy można ubezpieczyć się od rezygnacji z biletu lotniczego?

Tak. Ubezpieczając się od kosztów rezygnacji z biletu, unikniemy konieczności pokrycia kosztów związanych z anulowaniem zarezerwowanego i opłaconego wcześniej lotu. Dotyczy to także podróży wieloetapowej. Powody, które w razie zaistnienia takiej sytuacji pozwalają uzyskać od ubezpieczyciela zwrot pieniędzy, są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Znajdziemy tam również przypadki wyłączeń, z którymi warto zapoznać się przed wykupieniem polisy. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu obejmuje najczęściej pokrycie kosztów związanych z anulowaniem biletów:

 • Lotniczych (na trasach międzynarodowych i krajowych).
 • Autobusowych (na trasach międzynarodowych).
 • Kolejowych (na trasach międzynarodowych).
 • Promowych (na trasach międzynarodowych).

Aby otrzymać zwrot kosztów anulacji biletu, należy jak najszybciej po wystąpieniu zdarzenia, które jest powodem rezygnacji, zgłosić jego zaistnienie do Centrum Alarmowego danego ubezpieczyciela oraz przedstawić odpowiednią dokumentację.

Cena takiego ubezpieczenia jest uzależniona od różnych czynników, takich jak na przykład rodzaj biletu, jego wyjściowy koszt, czy liczba ubezpieczonych pasażerów.

7. Czy można zrezygnować z wycieczki bez powodu?

 Nie.  Aby ubezpieczyciel pokrył koszty związane z odstąpieniem od umowy zawartej z biurem podróży, musi istnieć konkretny i uzasadniony powód rezygnacji. W przypadku braku takiego powodu, wszelkie koszty rezygnacji z wyjazdu spoczywają na osobie ubezpieczonej. Dodatkowo, aby móc otrzymać zwrot środków z ubezpieczenia, przyczyna odwołania podróży musi być odpowiednio udokumentowana.

Przykład: Wykupiliśmy w biurze podróży wycieczkę. Niedługo przed jej terminem okazuje się jednak, że pojawiła się możliwość podróży do miejsca, które jest dla nas bardziej atrakcyjne. Jeśli z tego powodu zrezygnujemy z zaplanowanego wcześniej wyjazdu, poniesiemy wszelkie związane z tym koszty, nawet jeśli posiadamy ubezpieczenie na wypadek rezygnacji.

8. Czy można ubezpieczyć się od przerwania podróży?

Tak. Możliwe jest wykupienie ubezpieczenia od przerwania podróży w trakcie jej trwania. W takiej sytuacji ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przerwaniem wycieczki. Koszty przerwania to wszystkie świadczenia, które nie zostały wykorzystane z powodu rezygnacji z wycieczki jej trakcie oraz dodatkowe koszty poniesione przez osobę ubezpieczoną, związane z powrotem do kraju. Ubezpieczyciel zwraca koszt transportu powrotnego, jeśli wykorzystanie posiadanych przez ubezpieczonego biletów powrotnych nie jest możliwe. Warunki zwrotu kosztów oraz lista wyłączeń ochrony są takie same, jak w przypadku całkowitego odwołania wycieczki.

Przykład: W trakcie wyjazdu dowiadujemy się, że w naszym mieszkaniu wybuchł pożar. Musimy przerwać podróż, ponieważ nasza obecność jest konieczna w miejscu powstania szkody. W takim przypadku polisa pokryje koszt naszego powrotu do kraju oraz zwróci koszt niewykorzystanych świadczeń.

9. Kiedy można kupić ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?

Ubezpieczenia od rezygnacji z podróży nie można zakupić w dowolnym momencie. Należy wykupić je jak najwcześniej od chwili podpisania umowy z biurem podróży. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala własne terminy na zakup polisy, a informacje na ich temat znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej jednak przedział czasowy obejmuje od 3 do 10 dni, licząc od momentu zawarcia umowy z organizatorem wycieczki.

Często jednak można natrafić na pewne ograniczenia. Dotyczy to przede wszystkim wyjazdów last minute. Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe skracają czas na zakup polisy w sytuacji, gdy wykupienie podróży ma miejsce w terminie krótszym niż 30 dni od planowanej daty rozpoczęcia wycieczki. W takiej sytuacji często trzeba wykupić ubezpieczenie w tym samym dniu, w którym podpisana zostaje umowa z biurem podróży. Warto zwrócić również uwagę na warunki oraz terminy związane z ubezpieczeniem kosztów anulacji biletów lotniczych.

OBLICZ SKŁADKĘ UBEZPIECZENIA »

10. Czy można ubezpieczyć lot z przesiadką?

Tak. Ubezpieczenie od anulacji biletu lotniczego najczęściej obejmuje również okres pomiędzy lotami. To, jakie warunki powinny zostać spełnione, aby otrzymać zwrot kosztów w przypadku lotu z przesiadką, jest uzależnione od poszczególnych ubezpieczycieli. Często zwrot możliwy jest jedynie pod warunkiem, że drugi w kolejności wylot nastąpi nie później niż 24 godziny od daty i godziny pierwszego wylotu określonej na bilecie lotniczy. Może się zdarzyć, że jeśli bilety nie zostały zakupione w tym samym dniu, każdy z nich trzeba będzie ubezpieczyć osobno.

11. Czy chorujący przewlekle mogą ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji?

Tak. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe (w tym choroby nowotworowe) mogą być objęte ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Nie jest to jednak element standardowej polisy. W większości przypadków, choroby przewlekłe traktowane są bowiem jako wyłączenia odpowiedzialności. Możliwe jest jednak wykupienie rozszerzenia polisy, a tym samym ponowne włączenie odpowiedzialności towarzystwa, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki.

Przykład: Chorujemy na cukrzycę, w związku z którą nasz stan zdrowia co jakiś czas ulega pogorszeniu. Wyjeżdżając na dłuższy urlop, decydujemy się na zakup rozszerzenia polisy o odpowiedzialność w przypadku chorób przewlekłych. Jeśli przed podróżą, w związku ze wspomnianą chorobą poczujemy się gorzej i nasz stan zdrowia uniemożliwi nam wyjazd, Ubezpieczyciel zwróci nam koszty poniesione z tytułu rezygnacji.

12. Kto może ubezpieczyć się od rezygnacji z podróży?

Od rezygnacji z podróży może ubezpieczyć się każdy, kto wykupił wycieczkę w biurze podróży. Jest ono polecane szczególnie dla osób, które wykupiły podróż z dużym wyprzedzeniem, ponieważ pozwala uniknąć straty zainwestowanych w zaplanowany wyjazd pieniędzy. Z dokładnymi warunkami polisy powinny się jednak zapoznać przede wszystkim osoby chore przewlekle.

13. Jaką kwotę otrzyma się za rezygnację z podróży?

Każdy ubezpieczyciel ustala własne limity zwrotu świadczeń. Są one określane na podstawie ceny wykupionego wyjazdu zawartej w umowie podpisanej z biurem podróży. Zwrot może dotyczyć kosztów rezygnacji z wycieczki, anulowania biletów lub przerwania podróży w trakcie jej trwania. Niektóre polisy oferują możliwość wyboru pomiędzy opcją zwrotu niepełnego (najczęściej 80%) lub całkowitego (100%).

Dodatkowo każdy ubezpieczyciel indywidualnie określa maksymalne sumy gwarancyjne, które nakładają na niego odpowiedzialność wypłaty świadczeń w razie rezygnacji. Ich zakres waha się pomiędzy 10 a 35 tys. zł. Niższa suma gwarantowana dotyczy odwołania rezerwacji biletu.

14. Kiedy otrzymam zwrot kosztów z podróży?

Termin wypłaty odszkodowania jest ustalony przez ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W większości przypadków towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest poinformować ubezpieczonego o swojej decyzji w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Na wypłatę należnego świadczenia ubezpieczyciel ma natomiast 30 dni od daty zawiadomienia o wypadku.

Jeśli pojawią się trudności z wyjaśnieniem okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, świadczenie może zostać wypłacone w terminie późniejszym (przeważnie 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe).

15. Jak wybrać ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podroży?

Niezależnie od tego, czy ubezpieczenie od rezygnacji zostaje wykupione w biurze podróży, czy w niezależnym od niego towarzystwie ubezpieczeniowym, należy dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia i zasadami wypłaty odszkodowania. Choć cena ubezpieczenia ma znaczenie, nie powinna ona przesądzać o ostatecznej decyzji. Przy wyborze konkretnej polisy warto zwrócić uwagę na kilka kwestii:

 • Przede wszystkim należy dopasować ubezpieczenie do własnych potrzeb i formy, długości oraz innych okoliczności wykupionej wycieczki.
 • Warto także sprawdzić, czy dana polisa obejmuje ochroną jedynie wyjazdy turystyczne, czy także zakupione na własną rękę bilety lotnicze, kolejowe, autokarowe lub promowe.
 • Bardzo ważną rzeczą jest również to, ile wynosi maksymalny zwrot kosztów w przypadku danej polisy. Analizując ten punkt, trzeba zastanowić się, czy kwota ubezpieczenia rzeczywiście pokryje koszty poniesione w związku z ewentualną rezygnacją.
 • Nie można zapomnieć też o dokładnym zapoznaniu się z wyłączeniami odpowiedzialności.
 • Dla własnego bezpieczeństwa należy przyjrzeć się przypadkom, w których ubezpieczyciel nie poniesie odpowiedzialności za anulowanie wycieczki. Z drugiej strony warto sprawdzić, jakie sytuacje są objęte ochroną ubezpieczeniową.
 • Trzeba również pamiętać o zapoznaniu się z możliwościami rozszerzenia polisy o interesujące nas elementy.

Jeśli nie wiesz, jaką polisę wybrać, skorzystaj z porad oraz kalkulatora dostępnych na naszej stronie. Dzięki temu dowiesz się, ile zapłacisz za polisę oferowaną przez różnych ubezpieczycieli oraz porównasz warunki jej zakupu.

Koszty rezygnacji
4.3 (85.71%) 21 głosów

Porównaj ubezpieczenia ››