Ubezpieczenia NNW w podróży

Bez względu na cel Twojej podróży, najważniejsze jest bezpieczeństwo.
Żeby spokojnie wypocząć koniecznie wykup polisę turystyczną

Kobieta o kulach z kontuzją nogi

Znajdź najlepsze ubezpieczenie NNW w podróży po Polsce

Planujesz wakacje w Polsce i chcesz się ubezpieczyć? Nie potrzebujesz polisy pokrywającej koszty leczenia, ale na pewno przyda się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W razie jakiekolwiek niefortunnego zdarzenia podczas podróży, w którym doznasz uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel zapewni Ci odszkodowanie za poniesione straty.

Jaką ochroną zapewnia nam ubezpieczenie NNW w podróży? Przede wszystkim jest zabezpieczeniem dla nas i naszych bliskich – bo odszkodowanie zostanie wypłacone nie tylko w razie uszczerbku na zdrowiu, ale i w razie śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie indywidualnych podróży Kontynenty na terenie RP jest najlepszym produktem dla osób, które wyjeżdżają na urlop w granicach naszego państwa. Zagraniczne polisy opierają się przede wszystkim na ubezpieczeniu kosztów leczenia. Ta opcja nie jest jednak potrzebna w Polsce, gdyż obywatele mają zapewniony darmowy dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. W ubezpieczeniu obowiązującym w czasie podróży na terenie RP, podstawą będzie więc ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Porównaj ubezpieczenie NNW w Axa ››

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie turystyczne Axa, obowiązujące na terenie Polski, obejmuje swoim zakresem takie ryzyka jak:

 1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
 2. Assistance
 3. Koszty leczenia
 4. Koszty ratownictwa
 5. Koszty rehabilitacji
 6. Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym
 7. Sprzęt sportowy
 8. Koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania oraz koszty rezygnacji z biletu

Polisa może zostać zawarta w wersji Travel lub Travel Sport, przy czym pierwsza nie zawiera kosztów ratownictwa i ubezpieczenia sprzętu sportowego. Travel Sport swoim zakresem obejmuje amatorskie uprawianie sportów. Dodatkowo możemy rozszerzyć ubezpieczenie (za dodatkową opłatą) o ryzyka związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, zawodowym i wyczynowym uprawianiem sportu lub uprawianiem sportów ekstremalnych. Podstawowa wersja Travel nie chroni nas w przypadku uprawiania jakichkolwiek sportów, istnieje jednak możliwość wybrania rozszerzenia o każdy z wyżej wymienionych rodzajów uprawiania sportu.

Towarzystwo Axa zapewnia ochronę również w zakresie:

 • niezdolności do pracy i dziennego świadczenia szpitalnego,
 • zawału serca i udaru.

Wybór wyżej wymienionych wiąże się z dodatkową opłatą.

 

Warianty i sumy ubezpieczenia

Podobnie jak w ubezpieczeniu turystycznym na wyjazdy zagraniczne, Axa również na terenie RP oferuje kilka wariantów polisy. Różnią się one przede wszystkim wysokością sum ubezpieczenia. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie SU w możliwych wariantach. Kwoty podano w PLN.

 

Ubezpieczenie/Wariant

XSmall

Small

Medium

Large

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

10 000

20 000

30 000

50 000

Koszty leczenia

500

500

750

1 000

Koszty ratownictwa

15 000

Koszty rehabilitacji

500

500

750

1 000

Odpowiedzialność Cywilna

100 000

– szkody na mieniu

10 000

– szkody wyrządzone w związku z uprawianiem sportu

10 000

Sprzęt sportowy

3 000

Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania

16 000

Koszty rezygnacji z biletu

4 000

 

W przypadku śmierci ubezpieczonego, rodzina otrzymuje 50% określonej powyżej sumy ubezpieczenia NNW. Jeżeli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź inwalidztwa kwota odszkodowania zależna jest od procentowego uszkodzenia ciała.

 

Ochrona ubezpieczeniowa

Odpowiedzialność towarzystwa obowiązuje od momentu rozpoczęcia podróży (po opłaceniu składki ubezpieczeniowej) do czasu zakończenia podróży, o ile nastąpiło ono w okresie ubezpieczenia określonym w polisie.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na określony przez nas termin jednak nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 1 miesiąc. Istnieje możliwość ubezpieczenia w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej (powyżej 10 osób).

Należy pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub jej przerwania oraz ubezpieczenia kosztów rezygnacji z biletu, umowę należy zawrzeć nie później niż w ciągu 5 dni od zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie lub zakupu biletu, jeżeli impreza lub podróż rozpoczyna się później niż 30 dni po zakupie. Jeżeli te rozpoczynają się w terminie krótszym ubezpieczenie należy zakupić jeszcze tego samego dnia.

 

Wyłączenia odpowiedzialności

Poniżej znajdują się generalne wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa AXA obowiązujące dla każdego ze zdarzeń objętych ochroną. Szczegółowe wyłączenia dla każdego z rodzajów ubezpieczenia znajdują się w OWU.

 • Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania;
 • Działania wojenne, akty terroru, stan wojenny, stan wyjątkowy itp.;
 • Choroby psychiczne;
 • Atak konwulsji bądź epilepsji;
 • Wypadki do których doszło, gdy ubezpieczony był nietrzeźwy, zażywał narkotyki lub inne środki odurzające;
 • Uczestnictwo w zakładach;
 • Uczestnictwo w wyścigach pojazdów motorowych i motorowodnych;
 • Praca fizyczna bądź czynna służba w siłach zbrojnych;
 • Usiłowanie lub popełnienie samobójstwa;
 • Wypadek lotniczy nielicencjonowanych linii lotniczych.

Obowiązki ubezpieczonego

Ubezpieczony jest zobowiązany w miarę możliwości zapobiec powiększeniu szkody i ograniczyć jej konsekwencje. W przypadku nieszczęśliwego wypadku konieczne jest uzyskanie oraz przekazaniu towarzystwu dokumentacji medycznej stwierdzającej rozpoznanie oraz dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności oraz wartości odszkodowania. Aby uzyskać pomoc Assistance przed podjęciem działań należy niezwłocznie powiadomić Centrum Alarmowe o zaistniałej sytuacji, szczegółowo opisać okoliczności zdarzenia oraz umożliwić działanie oraz ustalenie okoliczności.

Polisy ubezpieczenia NNW w podróży
4.3 (86.15%) 13 głosów

Porównaj ubezpieczenia ››